2018-01-29

Warszawa, Poland, 2018

2018-01-24

Athens, Greece, 2018

2018-01-20

Athens, Greece, 2018

2018-01-15

Athens, Greece, 2018

2018-01-05

Lviv, Ukraine, 2018

2018-01-01

Moszczanka, Poland, 2017